ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

18
Apr
2023
calendar_today Apr 18, 2023
ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា
18
Apr
2023
calendar_today Apr 18, 2023
ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ
28
Mar
2023
calendar_today Mar 28, 2023
ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី8 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
28
Mar
2023
calendar_today Mar 28, 2023
ការប្រឡងតែងសេចក្ដី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី12 ថ្នាក់ទី4 ដល់ទី6
28
Mar
2023
calendar_today Mar 28, 2023
ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ
28
Mar
2023
calendar_today Mar 28, 2023
ទិវាវប្បធម៌លើកទី15 ប្រចាំឆ្នាំ2023 នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង
28
Mar
2023
calendar_today Mar 28, 2023
ពិធីសូត្រមន្តដំឡើងរាសីប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង
19
Apr
2023
calendar_today Apr 19, 2023
ដំណើរចុះកម្មសិក្សាទៅបរទេសលើកទី8
28
Mar
2023
calendar_today Mar 28, 2023
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ថ្នាក់ទី12
22
Mar
2023
calendar_today Mar 22, 2023
ដំណើរចុះកម្មសិក្សាទៅបរទេសលើកទី8
22
Mar
2023
calendar_today Mar 22, 2023
ចាប់ផ្តើមចូលរៀនឆមាសទី2
22
Mar
2023
calendar_today Mar 22, 2023
ការប្រកួតនិទានរឿងជាភាសាអង់គ្លេសលើកទី4
22
Mar
2023
calendar_today Mar 22, 2023
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពសាធារណៈ ថ្នាក់ទី10 ដល់ទី12
22
Mar
2023
calendar_today Mar 22, 2023
សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ
22
Mar
2023
calendar_today Mar 22, 2023
ប្រឡងឆមាសលើកទី1 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12
17
Mar
2023
calendar_today Mar 17, 2023
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី4