ពិធីលៀងសាយភោជន

ពិធីលៀងសាយភោជន សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២   សូមចុចលើតំណរខាងក្រោមដើម្បីចូលទីកាន់កម្រងរូបភាព https://www.facebook.com/aisaa.mjqeducation/videos/967595457114786