Phsar Thmey Campus

Address

No. 1C & 13D, Street 53 corner 154, Phum 5, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia.

Tel:

+855 12 748 160
+855 93 534 135
+855 11 571 899