ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

អនុប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិក្សាធិការ

លោក រឿង សុភាព
អនុប្រធានសាលារៀន ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រតិបត្តិការ

នាយកចាងហ្វាង

ចាងហ្វាងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា

ចាងហ្វាងរងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ

នាយិកាកីឡា

ប្រធានគ្រូកុំព្យូទ័រ

ប្រធានអ្នកប្រឹក្សាសិក្សាសាលា

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលសាលា