ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

នាយកចាងហ្វាង

ចាងហ្វាងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា

ចាងហ្វាងរងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ

នាយិកាកីឡា

ប្រធានគ្រូកុំព្យូទ័រ

ប្រធានអ្នកប្រឹក្សាសិក្សាសាលា

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលសាលា

អនុប្រធានគ្រូនៃកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស