ភាសាអង់គ្លេស

ដើម្បី​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​ភាសាអង់គ្លេស​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​ សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បាន​បញ្ចូល​កម្មវិធី​សិក្សា​ភាសាអង់គ្លេស​តាំងពី​ថ្នាក់ក្រោម​មត្តេយ្យ​សិក្សា​ រហូតដល់​ថ្នាក់​ទី១២​ ក្នុង​កម្មវិធី​ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ខ្មែរ​។ កម្មវិធី​សិក្សា​ល្អ​ៗ ព្រមទាំង​គ្រូ​មាន​សមត្ថភាព​ និង​បទពិសោធន៍​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​ធ្វើ​ឱ្យ​សិស្ស​ចេះ​ស្តាប់​ និយាយ​ អាន​ និង​សរសេរ​បាន​ពូកែ​ និង​ស្ទាត់ជំនាញ​។