ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ទស្សនៈ

នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​ និង​ធ្វើស​វន​កម្ម​ ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ ការស៊ើបអង្កេត​ ក្នុង​ន័យ​សហការ​ និង​ភាពជា​ដៃគូ​ដោយ​មិន​លម្អៀង​ ស្មោះត្រង់​ ប្រកបដោយ​ការអនុវត្ត​ន៏​ការងារ​មានប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់​ និង​ប្រកបដោយ​វិជ្ជាជីវៈ​។

បេសកម្ម

នាយកដ្ឋាន​សវនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​ និង​ធ្វើអោយ​ប្រសើរ​ទ្បើង​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ផ្ទៃក្នុង​ និ​តី​វី​ធី​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង់​ និង​ជួយ​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ប្រតិ​បត្ត​ការ​ ដើម្បី​សម្រេច​ឱ្យ​បាន​ពី​គោលបំណង​ក្រុមហ៊ុន​ តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់​នូវ​អនុសាស​ន៏​ច្បាស់លាស់​ ការវាយតម្លៃ​ដោយ​ឯករាជ្យ​ និង​មាន​វិធីសាស្ត្រ​ធ្វើស​វន​កម្ម​ជា​លក្ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​។