សាខាផ្សារថ្មី

អាសយដ្ឋាន

អគារលេខ១C និង១៣D ផ្លូវ៥៣កែង១៥៤ ភូមិ៥ សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ 

ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ទូរសព្ទលេខៈ

+855 12 748 160
+855 93 534 135
+855 11 571 899