ផ្នែកបញ្ជាទិញ

ផ្នែកទិញសម្ភារ

– ផ្នែកទិញ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងសំណង់
– ផ្នែកទិញ សម្រាប់ការថែទាំអគារ និងផលិតកម្ម
– ផ្នែកទិញ សម្រាប់គ្រឿងរថយន្ត
– ផ្នែកទិញ សម្រាប់កម្មវិធីសិក្សា (AiiLC & AIS)
– ផ្នែកទិញ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច
– ផ្នែកទិញ សម្រាប់មូលនិធិ ម៉េងលី ជេ. គួច
– ផ្នែកទិញ សម្រាប់ ភស្តុភារ (អ្នកបោសសម្អាត យាម និងការត្រួតពិនិត្យ សត្វល្អិត)

– ផ្នែកទិញ សម្រាប់ ការិយាល័យ

នាយកដ្ឋាន ឃ្លាំង និងសារពើភណ្ឌមាន ៖
– ការគ្រប់គ្រង សារពើភណ្ឌ ស្តុក

ម៉ោងធ្វើការចាប់ផ្តើមពី

ថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ

7:45 ព្រឹក– 12:00 ថ្ងៃត្រង់
1:00 រសៀល – 6:00 ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍

7:45 ព្រឹក– 12:00 ថ្ងៃត្រង់