យុវជន​ ជា​វ័យ​មួយ​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ថាមពល​ និង​បញ្ញា​ស្មារតី​ក្លាវ​ក្លា​ ជាពិសេស​ពួកគាត់​ជា​កម្លាំង​ស្នូល​ក្នុង​ការចូលរួម​គ្រប់​សកម្មភាព​នានា​ក្នុង​សង្គម​ ក៏ដូចជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជាតិ​ផង​ដែរ​។ យុវជនទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​យើង​មាន​ប្រមា​នប្រ​ហែល​ជាង​៥០​% នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប​។ ស៊ុន​លី​ សិក្ខា​ ជា​យុវតី​ម្នាក់​រៀន​នៅ​សា​ AIS​ ថ្នាក់​ទី១២​”ក” នា​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩នេះ​។ យុវតី​រូប​នេះ​ កើត​ក្នុង​ត្រកូល​អ្នកមាន​ជីវ​ភា​ពប​ង្គូរ​ផង​ដែរ​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ អាណាព្យាបាល​ពួកគាត់​ បាន​បោះ​ទន់​យ៉ាង​ធំ​មក​លើ​សាលា​AIS​។ read more

ស៊ុន​លី​ សិក្ខា​សិស្សថ្នាក់ទី12ក

យុវជន​ ជា​វ័យ​មួយ​ដែល​ពោរពេញ​ទៅ​ដោយ​ថាមពល​ និង​បញ្ញា​ស្មារតី​ក្លាវ​ក្លា​ ជាពិសេស​ពួកគាត់​ជា​កម្លាំង​ស្នូល​ក្នុង​ការចូលរួម​គ្រប់​សកម្មភាព​នានា​ក្នុង​សង្គម​ ក៏ដូចជា​ការ​អភិវឌ្ឍ​ជាតិ​ផង​ដែរ​។ យុវជនទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​យើង​មាន​ប្រមា​នប្រ​ហែល​ជាង​៥០​% នៃ​ចំនួន​ប្រជាជន​សរុប​។ យុវជន​ គ្រួ​ច ឈីម​ ជា​សិស្ស​ម្នាក់​រៀន​នៅ​សាលា​ AIS​ ថ្នាក់​ទី១២​”ក” នា​ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​ នេះ​។ យុវជន​រូប​នេះ​ កើត​ក្នុង​ត្រកូល​អ្នកមាន​ជីវភាព​បង្គួរ​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។ read more

គ្រូច ឈីមសិស្សថ្នាក់ទី12ក